Manage your reservations

Chương trình Rolling tại sòng bạc Queenco

Tối thiểu Mua-vao để mở một thẻ Rolling

: - $ 500

Rolling  hoa hồng:

 - 1,5% cho Baì cào

 Chỗ ở:

 - Đối với tối thiểu là $ 5.000 rolling  bạn nhận được ở lại một đêm miễn phí trong phòng Phòng

 - Đối với tối thiểu là $ 10.000 rolling

 bạn nhận được ở lại một đêm miễn phí trong một Executive Suite

Queenco Casino