Manage your reservations

Baccarat (Bài cào)

Những luật lệ của trò chơi

Luật lệ của trò chơi Bài Cào là đơn giản, dễ hiểu .Bai cào không đòi hỏi kỷ năng nào . Đó là một trò chơi của những cơ hội . bài cào đòi hỏi rất ít sự dính dáng của người chơi. BÀi còa chỉ yeu cầu người chới chọn 1 trong3 thẻ bài phát ra  

 • Tie
 • Nhà cái /dealer thắng

 • Người chơi thắng

Người đặt cược dặt cược ở phần  cược trên bàn chơi : Nhà cái , Người chơi , Tie. Khi mà cược được đặt trò chơi được bắt đầu . Người chơi và nhà cái mỗi bên được chia 2 thẻ bài . Khi mà người chơi hay nhà cái có 8 hay 9 điểm , trò chới kết thúc . Tuân theo quy định đó , Người nào có những thẻ bài với tổng số điểm gần với  số 9 nhất sẽ thắng . Nếu cả hai bên Người chơi và nhà cái đều có 8 điểm hay 9 điểm . thì thẻ bài cuối cùng được rút để quyết định

Dưới đây chỉ ra thẻ bài thứ 3 ảnh hưởng đến người chơi và nhà cái như thế nào

Người chơi.

 • Người chới rút thẻ bài thứ 3 nếu tổng điểm của 2 thẻ bài trong tay nhở hơn 5.

 • Người chơi sẽ ko rút them thẻ bài nếu tổng số điểm 2 thẻ bài trong tay nhỏ hơn 8 hoặc 9

Nhà cái :

 • Khi mà người chơi không rút thẻ bài thứ 3 , nhà cái chỉ rút thẻ bài thứ 3 khi mà tổng số điểm của 2 thẻ bài trong tay không lớn hơn 5 điểm .

 • Nếu tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 8 hoặc 9 , nhà cái sẽ không rut thêm thẻ bài .

 • Nếu tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 7 , người chia bài sẽ dừng lại .

 • Nếu người chơi rút thẻ bài thứ 3 , nhà  cái chỉ rút therbaif thứ 3 khi mà :

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 2 hoặc nhỏ hơn .

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái la 3 và thẻ bài thứ ba của người chơi không phải là 8 .

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 4 và thẻ bài thứ 3 của người chơi không phải là 0, 1, 8 hay 9

  • Tổng điểm 2 thẻ bài của nhà cái là 5 và thẻ bài thứ 3 của người chơi là 4 , 5, 6,7 .

  • Tổng điểm hai thẻ bài của nhà cái la 6 và thẻ bài thứu 3 của người chơi là 7.

Chung tiền

Đây là danh sách chung tiền  , tùy theo mỗi loại cá cược và kết quả :

Một cược vào Player sẽ trả tiền ngay cả tiền (1: 1).

• Một cược trên Banker sẽ trả tiền ngay cả tiền, nhưng bị đánh thuế ở mức 5%.

• Một cược trên một tie trả 8: 1.

• Trong trường hợp hòa, các cược sẽ được hoàn trả.